Wiele ofert cenowych różnych towarzystw ubezpieczeniowych
Najniższe ceny na rynku
Możliwość rozłożenia płatności składki na raty
Samochodowe (OC):
Ubezpieczenie obowiązkowe na mocy Ustawy o Ubezpieczeniu Obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia    22.05.2003r.
Wszystkie polisy w zakresie tego produktu mają te same warunki określone w ww. ustawie. Oferty różnią jedynie poziomy cen
Chroni przed roszczeniami osób trzecich poszkodowanych w czasie spowodowanego przez Twój pojazd wypadku do następujących sum gwarancyjnych:
   - szkody na osobie - 1.500.000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
   - szkody w mieniu - 300.000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Ubezpieczenie mieszkania lub domu lub domu w budowie

Ubezpieczenie obejmuje:
   - konstrukcję budynku
   - elementy trwale związane z mieszkaniem / domem (np. szafy wnekowe, podłogi i drzwi)
   - wyposażenie mieszkania lub domu
Dodatkowo masz możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej m.in. o:
   - kradzież z włamaniem
   - stłuczenie szyb
   - zalania, również wskutek powodzi
   - wandalizmu
   - OC trzecich życiu prywatnym
   - przepięcie
   - inne
W przypadku ubezpieczenia domu możliwe jest ubezpieczenie na tej samej polisie również:
   - garażu wolnostojącego
   - budynków gospodarczych położonych na terenie posesji
   - ogrodzeń, basenów, kortów tenisowych i innych obiektów małej architektury
Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie na życie jest polisą, w której ochronie ubezpieczeniowej podlega życie i zdrowie ubezpieczonego.
W razie śmierci lub trwałego kalectwa ubezpieczonego, wypłacane jest odszkodowanie.
Ubezpieczenie na życie ma w swoim założeniu zapobiegać zubożeniu naszej rodziny.
Oferta polis dodatkowych, np. w razie utraty pracy czy z powodu kalectwa wskutek nieszczęśliwego wypadku.
Korzyści z ubezpieczenia na życie:
Rekompensata utraconych dochodów
Ochrona dla osób bliskich w razie śmierci osoby ubezpieczonej
Zabezpieczenie finansowe
Pewność spłaty kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania lub domu
Komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa dla osoby ubezpieczonej
Spłata zobowiązań spadkowych i należności wobec urzędu skarbowego bez konieczności sprzedaży majątku